Новости недвижимости Украины

Недвижимость, бизнес и деловая жизнь. Доставка новостей "на дом".

Президент

Президента просят отменить субсидии на коммунальные услуги

Íàöèîíàëüíàÿ êîìèññèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè îáÿçàëà ýíåðãîãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè ðàçúÿñíèòü íàñåëåíèþ ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè â ñâÿçè ñ ââåäåííûìè ñ 1 ôåâðàëÿ äâóõáëî÷íûìè òàðèôàìè íà ýëåêòðîýíåðãèþ.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå êîìèññèÿ ïðèíÿëà íà çàñåäàíèè.
Ðåãóëÿòîð ðåøèë íàïðàâèòü îáëýíåðãî ñîîòâåòñòâóþùèå ïèñüìà â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îáðàùåíèÿìè áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé, â êîòîðûõ îíè ïðîñÿò êîìèññèþ âíåñòè ÿñíîñòü â ýòîò âîïðîñ.
ÍÊÐÝ îáÿçàëà êîìïàíèè ðàçúÿñíèòü ïðèìåíåíèå äâóõáëî÷íûõ òàðèôîâ ñ ïðèìåðàìè ðàñ÷åòîâ ñòîèìîñòè ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ.
Êðîìå òîãî, êîìèññèÿ ðàñïîðÿäèëàñü â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâèòü âñåì îáëýíåðãî â ÍÊÐÝ êîïèè áëàíêîâ ïëàòåæåê çà ýëåêòðîýíåðãèþ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàñ÷åòîâ ïî íîâûì òàðèôàì.
Ïî èíôîðìàöèè êîìèññèè, ðÿä îáëýíåðãî åùå íå ïðèâåëè ñâîè áëàíêè â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûì ïîðÿäêîì ðàñ÷åòà òàðèôîâ.
"ß ïîëó÷èë îò "Êèåâýíåðãî" íîâóþ àáîíåíòñêóþ êíèæêó ñòàðîãî îáðàçöà", - ïðèâåë ïðèìåð ÷ëåí ÍÊÐÝ Âàëåðèé Êàëü÷åíêî.
Ãëàâà ÍÊÐÝ Ñåðãåé Òèòåíêî íàïîìíèë, ÷òî ðàçúÿñíåíèå ïîðÿäêà îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ ñîäåðæèòñÿ íà ñàéòå êîìèññèè http://www.nerc.gov.ua/.
Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â ÿíâàðå ÍÊÐÝ ïîâûñèëà òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðîå åæåìåñÿ÷íî ïîòðåáëÿåò áîëåå 150 êÂò-÷àñ ýëåêòðîýíåðãèè (áåç ýëåêòðîïëèò è/èëè ýëåêòðîîòîïëåíèÿ), à òàêæå áîëåå 250 êÂò-÷àñ (ñ ýëåêòðîïëèòàìè è/èëè ýëåêòðîîòîïëåíèåì) íà 30% ñ 1 ôåâðàëÿ.
Ïðèìåíåíèå íîâûõ òàðèôîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî äëÿ òåõ îáúåìîâ ýëåêòðîýíåðãèè, êîòîðûå áûëè ïîòðåáëåíû ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé (òî åñòü íà ïîòðåáëåííóþ ñâåðõ 150 è 250 êÂò-÷àñ ñîîòâåòñòâåííî).
 

 Украинцы просят прекратить начисление субсидий на оплату коммунальных услуг. Именно такое обращение было зарегистрировано на сайте петиций к Президенту Украины. Автором обращения является Оксана Марченко, которая считает, что механизм субсидирования не является энергосберегающим. Именно по этой причине механизм предоставления госпомощи населению нужно изменить. “Нужно перейти к системе выделения государственных средств – субсидий только на энергосберегающие […]

 

, , , , ,

Порошенко ветував закон про житлові права в гуртожитках

193078
 

 Президент України Петро Порошенко наклав вето на Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” і повернув його на повторний розгляд до Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба президента України. “Підтримуючи необхідність вдосконалення законодавства, що регулює суспільні відносини в сфері забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, […]

 

, , , , ,

Президент утвердил законы по децентрализации полномочий по государственной регистрации

8226.jpg
 

 Президент Петр Порошенко подписал законы о децентрализации полномочий по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также прав на недвижимое имущество и их обременений. Глава государства утвердил Закон Украины № 835-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей »и некоторые другие законодательные акты Украины по […]

 

, ,

Президенту Украины составили еще одну петицию – теперь по ремонту дорог

6942.jpg
 

 Соответствующее электронную петицию – «Создать Государственный дорожный фонд и повысить уровень финансирования дорог до нормативного уровня», размещено в специальном веб-сервисе официального интернет-представительства Президента. «Создать защищен Государственный дорожный фонд с четко определенными целевыми источниками, которые будут направляться исключительно на развитие и содержание дорог, обеспечить контроль со стороны общественности за использованием этих средств по разработанным учеными методиками […]

 

, ,

Президент одобрил стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников

5132.jpg
 

 Президент Петр Порошенко подписал закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии”. Об этом сообщает со ссылкой пресс-службу Президента. Законом вводятся механизмы стимулирования производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. В частности, уточняется обязанность оптового рынка электрической энергии Украины по покупке у субъектов хозяйствования, которым […]

 

, , ,