Новости недвижимости Украины

Недвижимость, бизнес и деловая жизнь. Доставка новостей "на дом".

Витрати на субсидії за 6 міс. збільшилися в 6,6 рази

Íàöèîíàëüíàÿ êîìèññèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè îáÿçàëà ýíåðãîãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè ðàçúÿñíèòü íàñåëåíèþ ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè â ñâÿçè ñ ââåäåííûìè ñ 1 ôåâðàëÿ äâóõáëî÷íûìè òàðèôàìè íà ýëåêòðîýíåðãèþ.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå êîìèññèÿ ïðèíÿëà íà çàñåäàíèè.
Ðåãóëÿòîð ðåøèë íàïðàâèòü îáëýíåðãî ñîîòâåòñòâóþùèå ïèñüìà â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè îáðàùåíèÿìè áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé, â êîòîðûõ îíè ïðîñÿò êîìèññèþ âíåñòè ÿñíîñòü â ýòîò âîïðîñ.
ÍÊÐÝ îáÿçàëà êîìïàíèè ðàçúÿñíèòü ïðèìåíåíèå äâóõáëî÷íûõ òàðèôîâ ñ ïðèìåðàìè ðàñ÷åòîâ ñòîèìîñòè ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ ðàçíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ.
Êðîìå òîãî, êîìèññèÿ ðàñïîðÿäèëàñü â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâèòü âñåì îáëýíåðãî â ÍÊÐÝ êîïèè áëàíêîâ ïëàòåæåê çà ýëåêòðîýíåðãèþ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàñ÷åòîâ ïî íîâûì òàðèôàì.
Ïî èíôîðìàöèè êîìèññèè, ðÿä îáëýíåðãî åùå íå ïðèâåëè ñâîè áëàíêè â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûì ïîðÿäêîì ðàñ÷åòà òàðèôîâ.
"ß ïîëó÷èë îò "Êèåâýíåðãî" íîâóþ àáîíåíòñêóþ êíèæêó ñòàðîãî îáðàçöà", - ïðèâåë ïðèìåð ÷ëåí ÍÊÐÝ Âàëåðèé Êàëü÷åíêî.
Ãëàâà ÍÊÐÝ Ñåðãåé Òèòåíêî íàïîìíèë, ÷òî ðàçúÿñíåíèå ïîðÿäêà îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ ñîäåðæèòñÿ íà ñàéòå êîìèññèè http://www.nerc.gov.ua/.
Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â ÿíâàðå ÍÊÐÝ ïîâûñèëà òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðîå åæåìåñÿ÷íî ïîòðåáëÿåò áîëåå 150 êÂò-÷àñ ýëåêòðîýíåðãèè (áåç ýëåêòðîïëèò è/èëè ýëåêòðîîòîïëåíèÿ), à òàêæå áîëåå 250 êÂò-÷àñ (ñ ýëåêòðîïëèòàìè è/èëè ýëåêòðîîòîïëåíèåì) íà 30% ñ 1 ôåâðàëÿ.
Ïðèìåíåíèå íîâûõ òàðèôîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî äëÿ òåõ îáúåìîâ ýëåêòðîýíåðãèè, êîòîðûå áûëè ïîòðåáëåíû ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé (òî åñòü íà ïîòðåáëåííóþ ñâåðõ 150 è 250 êÂò-÷àñ ñîîòâåòñòâåííî).
 

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні за 6 міс. збільшилися в 6,6 рази. Загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг в Україні, в січні-червні 2016 року склала 2 млрд. 479,1 млн. грн., що в 6,6 рази або на 2 млрд. 103 млн. грн. вище за показник січня-травня 2015 року.

Як повідомила Державна служба статистики, зазначені показники наведені без урахування тимчасово окупованій території Криму і Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції на сході країни. Дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені.

За даними Держстату, в січні-червні 2016 року субсидії призначені 3 млн. 93,7 тис. сімей, що становить 95,4% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, і в 2,1 рази перевищує показник січня-червня 2015 року.

Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житлокомпослуг в Україні на одну сім’ю у червні 2016 року збільшився на 6% в порівнянні з червнем 2015 року та склав 217,6 грн.

Найвищий середній розмір субсидій в червні 2016 зафіксований у Чернівецькій та Тернопільській областях (1,009 тис. грн. і 638 грн. відповідно), найнижчий – у Вінницькій і Волинській областях (112 грн. і 113,7 грн.).

Як повідомлялося з посиланням на Держстат, в 2015 році загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг, становила 2 млрд. 345,955 млн. грн., що в 6,7 рази, або на 1 млрд. 997,1 млн. грн., вище показника за 2014 рік.

Джерело: interfax.com.ua

, , , ,

Читайте также

Возможно, Вам также будет интересно